Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/11328/3779
Título : Intervencions a la masia dins de l'ordre de la racionalització
Autor : Alcindor, Mónica
Palabras clave : Arquitectura
Tradició
Rehabilitació
Fecha de publicación : mar-2015
Citación : Alcindor, M. (2015). Intervencions a la masia dins de l'ordre de la racionalització. In Atas do Primer Congrés Masia-Territori, Barcelona, Spain, 11-13 Mar. 2015 (pp. 368-370). Disponível no Repositório UPT, http://hdl.handle.net/11328/3779
Resumen : Aquest petit assaig té l’objectiu de presentar, mitjançant l’ús de les teories socials, el món de la rehabilitació; ac- cions i comportaments que poden semblar absurds, però analitzats sota l’òptica de teories de la globalització o, si anem més cap a l’origen, a la teoria de la burocratització de Max Weber, són titllats d’il·lògics, irreflexius o poc meditats. Per això, exposarem breument en primer hoc el sig- nificat de tradició i modernitat. Aquesta explicació respon a la necessitat d’enquadrar les condicions en què aquests actua amb rehabilitar-los. Això permetrà captar el perquè del valor simbòlic que han adquirit aquests edifi- cis i els seus paisatges rurals, i at mateix temps també ens permetrà endinsar-nos en l’anàlisi de les conseqüències d’aquest nou sistema establert dins del camp de l’arquitec- tura tradicional. Per concloure, es reflexionarà sobre la dificultat i la paradoxa en la qual es troben aquests edificis, que, per una part, cada vegada més són més protegits per normatives que at mateix temps que pretenen evitar la pèrdua dels seus rastres de particularismes locals, els prenen la capaci- tat de poder plantejar solucions creatives per tal d’assegu- rar una evolució híbrida entre modes de fer universalistes i locals.
URI : http://hdl.handle.net/11328/3779
Aparece en las colecciones: CIG - Publicações em Livros de Atas Internacionais / Papers in International Proceedings

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
intervencions a la masia dins de l'ordre de la racionalització.pdf422.49 kBAdobe PDFVisualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.